Vedtægter – senest redigeret den 26. februar 2024

Vedtægter for Grundejerforeningen Gimle:

§1

Foreningens navn er Grundejerforeningen Gimle. Medlemmer af foreningen er nuværende og fremtidige ejere af de ejendomme, der er anført på Bilag 1 til disse vedtægter. Med ejendom forstås en bebygget grund, uanset om den er bebygget med en ejendom der ejes af en eller flere, og uanset ejerformen.

Der kan efter bestyrelsens godkendelse optages nye medlemmer, og bestyrelsen tilfører i den forbindelse sådanne medlemmer til en liste over yderligere medlemmer end de i Bilag 1 nævnte.

Medlemmerne har pligt til at tinglyse en servitutbestemt medlemspligt på deres respektive ejendomme med foreningen som påtaleberettiget. Bestyrelsen forestår formulering af servitutten.

Medlemmer af foreningen betaler et kontingent, der fastsættes af generalforsamlingen. Medlemmer der er i restance til grundejerforeningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen.

§2

Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesser i alle spørgsmål vedrørende foreningen, herunder eksempelvis veje, stier, trafikregulering, vejbelysning, fælles arealer og anlæg, kontakt til myndighederne og lignende. Herudover er det foreningens formål at skabe sociale aktiviteter i foreningens område.

§3

Hvis der sker brud på det fælles ledningsnet i vejene, betaler foreningen istandsættelsen i det omfang retableringen ikke dækkes fra anden side. Den enkelte grundejer er selv ansvarlig for ren-og vedligeholdelse af sine egne dele af ledningsnettet.

§4

Vejene i Gimle vedligeholdes af foreningen, som betaler de dermed forbundne udgifter. Det påhviler – i henhold til politivedtægten – enhver grundejer at holde vejbane og fortove ryddet for sne, samt sørge for nødvendig grusning.

§5

Hvert medlem er pligtig til at holde fortov og vej ud for sin ejendom i sømmelig og rengjort stand. Træer og buske må ikke række ud over fortovet til gene for fodgængere.

§6

Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed og udgøres af medlemmerne i foreningen, afholdes hvert år i februar, og indvarsles skriftligt mindst 8 dage forinden med angivelse af dagsorden.

Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest den 10. januar.

Generalforsamlingens beslutninger afgøres ved simpel stemmeflerhed.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset de mødendes antal.

Der kan kun afgives en stemme pr. parcel.

§7

På den ordinære generalforsamling er dagsordenen:

  1. Valg af dirigent og referent.
  2. Formandens beretning.
  3. Det reviderede regnskab.
  4. Indkomne forslag
  5. Fastsættelse af kontingent.
  6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
  8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant
  9. Evt.

Generalforsamlingen ledes af dirigenten, valgt af forsamlingen.

Referat godkendes af dirigenten og udsendes til medlemmerne senest i løbet at april måned.

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når mindst 20 medlemmer skriftligt forlanger det, og med angivelse af forslag til dagsorden.

§8

Foreningens ledes af en bestyrelse, der består af 5 medlemmer, valgt på generalforsamlingen for 2 år af gangen. Der afgår hvert år på skift hhv. 3 eller 2 medlemmer. Genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Valgene gælder for et år ad gangen.

Bestyrelsen holder møde, når formanden skønner det nødvendigt, eller når 2 bestyrelsesmedlemmer forlanger det. I så tilfælde skal formanden indkalde til møde i løbet af 8 dage.

Der føres en protokol over bestyrelsens beslutninger.

§9

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Foreningens kontante beholdning må ikke overstige kr. 2.000,00. Beløb derudover indsættes i en bank. Større beløb kan kun hæves af kassereren efter aftale med bestyrelsen. Revision kan foretages uden varsel.

§10

Ændringer af eller tilføjelser til disse vedtægter kan kun finde sted på en lovlig indkaldt generalforsamling, efter at de har været offentliggjort med dagsordenen, og når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte medlemmer stemmer derfor.

Vedtaget på generalforsamlingen den 26. februar 2024.