Vigtig Info

Elforsyning

Stikledningen er den ledning, der forbinder jeres hus med elnettet ude ved vejen. Grundejeren er ansvarlig for vedligeholdelsen, hvis denne ikke har overdraget stikledningen til DONG Energy Eldistribution. Hvis ansvaret er overdraget, betales der et abonnement.

Fjernvarmeforsyning

HOFOR ejer og vedligeholder stikledninger inkl. hovedhaner. Stikledninger afsluttes med hovedhane umiddelbart indenfor ejendommens ydermur.

Vandforsyning

HOFOR står for vedligeholdelse af ledningsnet frem til den enkelte ejendoms skel-grænse. Vandledningen på privat grund er HOFOR ikke ansvarlig for.

Løber der vand på vejen, kan det være tegn på, at der er sprængt en vandledning i jorden. Du bedes kontakte HOFORs vagtstation hurtigst muligt.

HOFORs vagtstation tlf. 38 88 24 24

Spildevand

Toilet, køkken m.m.

Det er grundejerens ansvar at holde stikledningen fra toilet, køkken m.m. ren. Ikke kun frem til skel, men helt ud til hovedkloakken. Er den tilstoppet skal grundejeren selv kontakte slamsugerfirma.

Hvis dine naboer også har en tilstoppet stikledning, kan det være tegn på, at det er selve hovedkloakken, der er stoppet. HOFOR har ansvaret for hovedkloakken.

Hvis der er brud/fejl på stikledningen har HOFOR ansvaret for vedligeholdelse og reparation frem til skel-grænsen, og grundejeren har ansvaret for resten. Der kan dog være undtagelser, hvor HOFOR har ansvaret frem til brønd på grunden, så det er en god ide at kontakte Drifts- og Kundeteamet.

Drifts- og Kundeteamet tlf. 33 95 35 00
HOFORs vagtstation tlf. 38 88 24 24

Fælles områder

Fortov og vej.

Foreningen forestår større anlægsarbejder på veje og fortove. Det er dog den enkelte grundejers ansvar at holde fortov og vej uden for egen parcel i intakt, ordentlig og ryddelig stand.

Det står frit for at vælge grus eller græs som rabat. Blot skal man vælge enten/eller – dvs. at grus skal holdes rent for ukrudt og græs skal slås jævnligt.

Det er de enkelte grundejeres ansvar at sørge for, at enhver kan færdes uhindret på fortovene og vej, og at de til enhver tid er farbare og ikke udgør en sikkerhedsrisiko. Grene som stikker ud/ned i ganglinjen skal beskæres, og fortovene skal holdes fri for græs.

Den enkelte grundejer skal sørge for, at der holdes rent på vejstykket, herunder specielt i overgangen mellem kantsten og asfalt. Rendestenen og vejbrønde skal holdes fri for blade, grene og andet.

Vejbrønde.

Hvis der sker brud på det fælles ledningsnet i vejene, betaler foreningen istandsættelsen i det omfang retableringen ikke dækkes fra anden side.

Foreningen bekoster rensning af alle vejbrønde 1 gang årligt. Hvis der er behov for yderligere rensning eller hvis vejbrønde er blokerede af biler når der renses, så er det den enkelte grundejers pligt at rense.