Grundejerforeningen Gimle

19.11.2021

Foreløbig og med corona-forbehold
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN ”GIMLE”

Mandag d. 22. februar 2021 kl. 19:00 i Højdevangskirkens Menighedshus, 
Irlandsvej 47

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent
2. Formandens beretning v/ Frederik S. Simonsen
3. Det reviderede regnskab fremlægges
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet  Budget for 2021 (se bagside)

6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen På valg Rasmus Hauch GEY 4 og Rune Fleron Qvant HA 9

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant

9. Valg af udvalg

10. Evt.BESTYRELSEN


FORSLAG DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST SØNDAG D. 24. JANUAR 2021.
Velkommen til Grundejerforeningen Gimle.

14/11-2020

Info fra HOFOR.

I forlængelse af asfalteringen har HOFOR og Colas lavet en gennemgang ifht. afvanding og steder hvor kantstenen er endt med at blive for høj eller for lav.

Der er blevet markeret – med blå farve – ved de indkørsler, hvor der enten skal hæves kantsten over det nuværende asfaltniveau eller udlægges en asfaltrampe op mod indkørslen.

Det forventes at arbejderne med kantsten og udlægning af asfalt ved opkørsler, bliver gennemført indenfor de næste 3 uger.

Arbejdet med opretning af kantsten og brosten i indkørsler, bliver opstartet mandag i den kommende uge.

Der startes ved højeste hus nr. på Ingolfs Alle og fortsættes på resten af Ingolfs Alle. Herefter fortsættes på Gimles Alle for at slutte af på Thingvalla Alle.

Indkørslerne kan ikke benyttes den pågældende dag og dagen efter arbejderne er udført. Der vil ikke blive udført arbejder på fortovsfliser.

Der forventes en samlet arbejdstid på ca. 10 arbejdsdage – afhængig af vejret.

Vil I orientere de pågældende grundejere omkring dette iht. nedenstående liste.

Ingolfs Alle 12+14Kantsten i overkørsel hæves til 2 cm over nyanlagt asfalt. Brosten og chaussesten (5 rækker ind) sættes om til ny kantstenshøjdeIA12_14
Ingolfs Alle 17-19Kantsten i overkørsel hæves til 2 cm over nyanlagt asfalt. Brosten sættes om til ny kantstenshøjde og der udlægges ny asfalt i overkørsel (fliser i overkørsel til nr 19 ligger i forvejen og vipper) IA17_19
Ingolfs Alle 32Kantsten i overkørsel hæves til 2 cm over nyanlagt asfalt. Brosten sættes om til ny kantstenshøjde.IA32
Tingvalla Allé 32Kantsten hæves til 2 cm over asfalt. Brostensbånd sættes om til ny kantstenshøjde.TVA32
Tingvalla Allé 24Kantsten i overkørsel hæves til 2 cm over nyanlagt asfalt. Brosten sættes om til ny kantstenshøjdeTVA24
Tingvalla Allé 18Kantsten i overkørsel hæves til 2 cm over nyanlagt asfalt. Brosten sættes om til ny kantstenshøjdeTVA18  
Tingvalla Allé 11-9Kantsten i overkørsel hæves til 2 cm over nyanlagt asfalt. Brosten sættes om til ny kantstenshøjdeTVA11_9
Tingvalla Allé 4-2Kantsten i overkørsel hæves til 2 cm over nyanlagt asfalt. Brosten sættes om til ny kantstenshøjde.TVA4_2
Gimles Allé 17Kantsten ved gående adgang sænkes til 2 cm over asfalt og fliser reguleres pga nødvendig tilgængelighed for handicappet beboerGA17  
Gimles Allé 10Kantsten i overkørsel hæves til 2 cm over nyanlagt asfalt. Brosten sættes om til ny kantstenshøjdeGA10
Gimles Allé 5Kantsten i overkørsel hæves til 2 cm over nyanlagt asfalt. Brosten sættes om til ny kantstenshøjdeGA5

Plan for asfaltarbejde i uge 43

COLAS har fremsendt nedenstående tidsplan for asfaltarbejdet som startes op på mandag d. 19/10. Der er opsat skilte på de enkelte veje i henhold planen.

Uge 43
MandagTirsdagOnsdagTorsdagFredag
Gimles Allé Gimles Allé    
Geysers Allé Geysers Allé Geysers Allé   
 Heklas Allé Heklas Allé   
  Thingvalla Allé Thingvalla Allé  
   Ingolfs Allé Ingolfs Allé 

Colas forventer at arbejderne forløber som beskrevet, men at planen kan ændre sig hvis de bliver ramt udfordringer. Der vil blive informeret om eventuelle ændringer via foreningens hjemmeside www.gimles.dk

Det er ikke muligt at benytte vejarealerne i de dage hvor der foregår arbejder. Vejene skal friholdes for biler samt andet som måtte henstå på vejarealet. Hvis man vælger at parkere i naboforeningen, henstiller de til at man ikke parkerer op over kantstenen.

COLAS opfordrer til at alle grundejere går deres kantsten igennem og fjerner ukrudt i langs kantsten for at sikre det bedste resultat.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN


Referat af ekstraordinær generalforsamling i GF. Gimle.
Mandag d. 22. juni 2020 kl. 20:00 i haven Ingolfs Allé 31 
se her.

18/6-2020

INDKALDELSE TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN GIMLE

Søndag d. 28. juni 2020
Afstemning om asfaltering blev vedtaget med stemmerne
42 for og 7 imod.
Referat fra ekstraordinær generalforsamling kommer senere.

Mandag d. 22. juni 2020 kl. 19:00

i haven, Ingolfs Allé 31

Hent mødeindkaldelsen her.

Bilag 1 – kort over hvilke områder som asfalteres af hhv. HOFOR og GF Gimle
Kan hentes her.


Rasmus Hauch har oprettet en meningsmåling.
Medlemmer af GF – Gimle
Hej alle
Klimavejsprojektet nærmer sig sin afslutning. Vi er i øjeblikket i dialog med HOFOR omkring den afsluttende asfaltering for at sikre afvanding af vejen. Der skal etableres korrekt fald mod bedene – så der ikke vil komme flere vandpytter – samt udbedres de steder, hvor HOFOR/NCC har forårsaget større skader på asfalten.
Som udgangspunkt foretager HOFOR følgende:

 • Der udlægges ny asfalt cirka 1,2 m ud fra kantsten i hver side af vejen mellem alle bede.
 • Der etableres fem nye vejbump mellem bedene til erstatning for de gamle.
 • Der udlægges ny asfalt i fuld vejbredde, hvor de gamle bump er skrabet bort.
 • Der udlægges ny asfalt i fuld vejbredde ved de fire kryds ved Geysers/Heklas Allé.
 • Der udlægges ny asfalt i enkelte mindre områder, hvor vejen har været gravet op.
  Tilbage står dog, at vejene givet den delvise asfaltering ikke vil få et fuldstændig ensartet udtryk samt, at der stadig er flere af de områder, hvor der ikke har været gravet, hvor vejene er ujævne og med gamle lapper og tilsvarende i asfalten.
  På generalforsamlinger og ved andre lejligheder har flere grundejere ytret ønske om at undersøge muligheden for, at der etableres ”glat” og ensartet asfalt i hele foreningen, som den vi i dag har på de to striber på Geysers og Heklas Allé. Bestyrelsen og Klimagruppen har derfor forespurgt HOFOR om muligheden for, at der i forbindelse med det forestående arbejde udlægges ny glat asfalt ud på hele foreningens vejeareal, og vi har modtaget et tilbud fra COLAS, som vil stå for HOFORs del af asfaltarbejdet.
  Samlet vil foreningen skulle betale for asfaltering af cirka 4.000 m2, hvad der svarer til cirka halvdelen af vores vejareal. Tilbuddet lyder på cirka 540.000 kroner.
  Foreningen har ved udgangen af 2020 budgetteret med en formue på cirka 660.000 kroner. Tilbuddet er således indenfor foreningens økonomiske formåen, men vil alt andet lige betyde, at andre større projekter – primært udskiftning af fortovsfliser – vil skulle udskydes nogle år.
  En delvis løsning – hvor kun nogle af vejene bliver fuldt asfalteret, mens andre kun reparereres – kan også være en mulighed, men kræver dog en prioritering i forhold til hvilke veje, der skal have ny asfalt og hvilke, der ikke skal?
  Uanset hvad: En beslutning om etablering af asfalt vil kræve afstemning på en ekstraordinær generalforsamling, hvilket dog besværliggøres af den nuværende Corona-nedlukning.
  Bestyrelsen har derfor i første omgang besluttet at forsøge at vejre stemningen via en tråd på Facebook for at få medlemmers input. Herefter vil vi tage stilling til, om vi skal bruge ressourcer på at finde et passende format for at kunne afholde en eventuel ekstraordinær generalforsamling.
  Vi har lavet en Facebook-afstemning for at se, hvad holdningerne er til et sådant forslag.
  Har man ikke adgang til Facebook eller ønske om deltage i en åben debat, er man meget velkommen til at sende sine input og tanker til Frederik Simonsen på fsveninning@gmail.com

Vejledning om private fællesveje (opdateringsark + original)
Klik her.

Nyt om Sundbyvesterparken, tidligere Englandsparken.

Fra Line:

Jeg har fået denne udviklingsplan for renovering af Sundbyvesterparken tilsendt, som resultat af forvaltningens behandling af parken – krydret med lidt indspark for borgerne i Parkrådet.

Beplantningsplanen er super interessant og grundig, mens de rumlige dispositioner og arkitektoniske løsninger er noget svage. Mange tiltag beskrives med de gode ord “kan”, “mulighed for” og “ønske om”, hvorfor disse tiltag nok mere skal betragtes, som gode ideer end egentlige handlepunkter. Planen er imidlertid godkendt på højeste sted i forvaltningen og der kan ikke klages eller kommes med indsigelser.

Om planen løser parkens største (iflg. kommunen) problemer, som nævnes i udviklingsplanen start, – utryghed og for få “brugere”, er et rigtigt godt spørgsmål.

Der vil vistnok ske følgende i årene 2021-23:
• Beplantningen bliver stille og roligt fornyet henimod noget som forvaltningen synes er interessant at arbejde med.
• Legepladsen bliver hegnet ind – et par legeredskaber bliver ændret.
• Der kommer en hundegård, hvor der engang lå et driftsområde.
• Pavilionen bliver lavet om til en port ud mod bagsiden af idrætsparken.
• Bassinet/Basketbanen bliver opdateret, med afløb og asfalt.
• Parklåger erstattes med steler.

Se mere her: Klik her.


Udskiftning af træer

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling d. 6/11 vil foreningens træer blive udskiftet i løbet af december. Arbejdet med at grave huller og plante nye træer starter op i løbet af denne uge. Der er nu sat pinde i jorden langs fortovene for at markere hvor de nye træer skal stå. Pindene er så vidt muligt sat af ud fra den tegning som blev fremsendt med indkaldelsen til generalforsamlingen. Skulle der være behov om mindre justeringer til enkelte træers placering ifht. hvor pindene er afsat bedes man hurtigst muligt henvende sig til Hanne Bach på mail eller tlf. hannebach.hb@gmail.com, +45 42 20 46 90 

Afslutning af klimatilpasning af GF Gimle
Lagt op 24/10-2019

Kom og få en god snak om klimaprojektet i GF Gimle og samtidig kan du/I bl.a. få serveret en Fransk hotdog fra Pølsevognen. Tag gerne hele familien med.

Projektet er nu ved at nærme sig sin afslutning og dette vil vi gerne fejre og markere ved krydset Ingolfs Alle/Gysers Alle.

Fredag d. 1. nov. fra kl. 15 – 17

Entreprenøren og undertegnet vil fortælle om projektet og samtidig svare på spørgsmål for klimatilpasningen af jeres grundejerforening.

Vel mødt til alle

MVH

Claus Mouritsen

Projektleder, Hofor

Udskiftning af træer                                                                                              

Ny tidsplan fra HOFOR.

Desværre har det vist sig at den tidligere udmeldte tidsplan fra HOFOR/NCC ikke er blevet efterlevet. Forklaringen fra HOFOR er at de lukkede bede uden nedsivning har vist sig mere komplekse at etablere end forventet hvilket har forsinket projektet.

Klimagruppen har løbende dialog med HOFOR omkring projektets fremdrift og deler den stigende frustration i foreningen over de løbende forlængelser af tidsplanen, mens vores veje henstår som en byggeplads. I lyset af den seneste overskridelse har klimagruppen bedt HOFOR/NCC om at levere en realistisk plan for hvornår projektet kan forventes afsluttet.

HOFOR/NCC har meldt tilbage er der er sat ekstra mandskab ind fra uge 41 og at hoveddelen af projektet forventes færdiggjort ved udgangen af oktober, forstået som:

1.      Bede er færdige, dvs. at der er muldjord i alle bede og de er blevet beplantede + diverse aftalte tilrettelser og reparationer er blevet udført. 

2.      Asfalt omkring bede er udbedret og alle sikkerhedsafmærkninger er fjernet.

3.      Maskiner, Containere osv. er fjernet fra alle veje.

Herfra udestår fræsning asfalt langs kantsten og opretning af asfalt med henblik på at sikre korrekt fald til bede, samt generel genopretning af veje. Dette arbejde forventes at ske i løbet af oktober/november såfremt vejret tillader det.

Vi gør fortsat alt hvad vi kan for at holde HOFOR/NCC op på de lovede deadlines samt imødekomme og viderebringe alle grundejeres spørgsmål og ønsker til projektet – og ikke mindst ser vi meget frem til det endelige resultat.

Gimlenyt december 2018 – Se mere.

Referat af første parkbrugerrådsmøde for Sundbyvesterparken d. 24. januar 2019
Også kaldet Englandsparken.

Se det her.

Se nyt under Gimles historie: Her.

Nyt fra klimatilpasning: Se mere her.