Generalforsamling

11.3-2022.

Referat af generalforsamling i GF Gimle d. 28. februar 2022

Generalforsamling i grundejerforeningen Gimle d. 28. februar 2022 kl. 19.00

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning v/ Frederik S. Simonsen

4)   Det reviderede regnskab fremlægges

 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget
 • Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen På valg:

Frederik S. Simonsen TIA 4, Katrine Kragh IA 13 og Gunnar Hansen IA 21

      8)   Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

      9)   Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant

    10)  Valg af udvalg

 1.  Evt.

1) Valg af dirigent og referent

Per Sonne IA 7 blev valgt som dirigent. Rasmus Dahl IA 9 blev valgt som referent.

20 parceller var repræsenteret på generalforsamlingen.

2) Formandens beretning v/ Frederik S. Simonsen

Så kan vi igen holde generalforsamling, selvom det kun er knap et halvt år siden, vi sad her sidst. Det til trods er det denne gang helt ordinært, og forhåbentlig er vi nu ved at være tilbage ved normale tilstande – i hvert fald har vi gjort vores for, at alt er, som det plejer – så der er både mad og drikke, når vi er færdige.

Siden sidst har kunnet afholde både Halloween og fastelavn (så sent som i går). Dejligt at se så mange glade børn og voksne på vores veje – tak for det og ikke mindst særlig tak til de af jer som velvilligt gav en hånd med til de praktiske.

I december fik vi skiftet 8 af foreningens træer, som enten var knækkede eller gået ud. Vi har valgt at plante lidt større træer, så de matcher de andre og ikke knækker så nemt. Heldigvis har vi i en lang periode været fri for flere tilfælde med knækkede træer, så forhåbentlig får alle vores træer lov at springe ud til foråret. Træerne kommer til at have brug for vanding i endnu en sæson, så hermed en opfordring til at fylde sin vandingspose, når vi engang i det sene forår rammer de tørre perioder. Husk også, at det er foreningen, som er ansvarlig for beskæring af træer – man skal derfor ikke selv begynde at skære i træerne.

Klimavejsprojektet er langt om længe blevet afsluttet. I løbet af efteråret har HOFOR udbedret de sidste udeståender omkring afvanding og asfaltarbejde. Flere bede var plaget af de græsfrø, som endte i bedene i forbindelse med, at der blev udsået græs i fortovene. HOFOR har valgt at omplante disse bede og har indgået en aftale med gartnerfirmaet Grøn Vækst, som vil stå for reetablering og efterfølgende drift af bedene de næste tre år. Før jul er muldlaget blevet udskiftet, og til foråret vil bedene blive plantet til.

I den kommende periode planlægger vi som en del af vores plan for løbende vedligehold at påbegynde opretning og udskiftning af fortovsfliser på ca. halvdelen af vores fortove. Specifikt er det den nordlige side af Thingvalla Allé, sydlige side af Ingolfs Alle samt begge sider af Gimles Alle som trænger til nye fliser. På de øvrige strækninger vil det være tilstrækkeligt at udskifte knækkede fliser og rette op, hvor det er nødvendigt. Vi har indhentet et opdateret tilbud, og samlet forventes det at løbe op i en udgift på ca. 8- 900.000 kr. Baseret på foreningens nuværende økonomi vil arbejdet kunne gennemføres over de næste 3-4 år. I 2022 har vi afsat et beløb på budgettet til at påbegynde arbejdet med vores fortove – i første omgang bliver det nordsiden af Thingvalla Allé samt en generel gennemgang og opretning på de øvrige strækninger – som også var noget, der blev efterspurgt på sidste generalforsamling.

På sidste generalforsamling gav jeg en orientering omkring vores igangværende tinglysning af medlemskab, som var strandet på, at den aftalte økonomiske ramme med vores rådgiver LE34 ikke længere kunne overholdes primært pga. ændret praksis i tinglysningsretten. Siden sidst har vi lukket aftalen med LE34. Således har vi nu fået gennemført en fælles tinglysning af medlemskab på ca. 58 ud af 99 matrikler i foreningen. Flere matrikler, som havde givet fuldmagt, blev desværre afvist i Tinglysningsretten pga. forskellige teknikaliteter. Bestyrelsen betragter sagen som afsluttet, men har drøftet muligheder for en eventuel videre proces ifht. at få de sidste med. Den mulighed, vi umiddelbart hælder til, er at lade sagen ligge her og fremadrettet stille krav om individuelle tinglysninger ved ejerskifte. Alternativt kan der på en fremtidig generalforsamling stilles forslag om et nyt budget til at forsøge et gennemføre en fælles tinglysning på de resterende ejendomme – vores vurdering er dog, at det vil blive dyrt og omstændeligt. Endelig er det en mulighed at lade kravet om tinglyst medlemskab bortfalde via en ændring af vores vedtægter.

Som opfølgning på debatten på seneste generalforsamling har bestyrelsen fremsendt en række spørgsmål til Københavns Kommune vedrørende processen for den planlagte nye parkeringszone i vores område og modtaget et svar fra Københavns Kommune, som blev udsendt med seneste Gimle Nyt. Umiddelbart er der lagt op til en zone med 3 timers tidsbegrænsning. Forvaltningen vil forud for implementering blandt andet inddrage lokaludvalget og borgerne i forhold til den endelige afgrænsning og implementering af zonen samt også det endelige tidsrum, hvor tidsbegrænsningen skal gælde. Det vil blandt andet ske ved borgermøder og offentlig høring. Bestyrelsen følger sagen. Vi er endvidere medlem af Sundbyernes Grundejerfællesskab SGF som også har fokus på de nye parkeringszoner.

For god ordens skyld skal jeg lige gentage, hvad der blev nærmere beskrevet på sidste generalforsamling, nemlig at hvis man ønsker at lade sin elbil langs fortovet, kræver det en godkendelse fra Københavns Kommune og Grundejerforeningen samt at gældende retningslinjer overholdes. Det er altså ikke tilladt bare at trække et kabel ud over fortovet. Bestyrelsen har ikke modtaget nye ansøgninger omkring ladestandere siden sidste generalforsamling.

Netop nu er der valg til Amager Vest lokaludvalg. Som forening har vi mulighed for at indstille en kandidat, og som nogle måske har læst på vores Facebookgruppe har Jan Schumann (HA5) ønsket at stille op, hvilket vi har valgt at bakke op om. Afstemningen er netop afsluttet i dag, og det ser ud til, at Jan er blevet valgt, så tillykke til Jan.

Som et sidste punkt vil jeg lige minde om, at vi gerne vil være en aktiv grundejerforening. Hvis man har ideer og forslag til ting og aktiviteter, så er man altid meget velkommen til at kontakte bestyrelsen.

Den efterfølgende debat blev inddelt i følgende emner:

Klimaprojektet, renovering af fortove, tinglysning og p-zoner. 

Klimaprojektet:

Sine Mikkelsen TA 25: Vi har en stor vandpyt foran vores hus. Er der skrevet til HOFOR om den?

Frederik Simonsen TA 4 (formand): Vi undersøger.

Fortove:

Anders Holm Jørgensen TA 20: Kan man få lagt brosten som indkørsler? Kan vi kigge ind i det og måske gå sammen for at få en god pris?

Frederik Simonsen TA 4 (formand): Vi har allerede talt med entreprenøren. Der vil måske blive mulighed for at få det som et tilkøb. Jeg håber, at så mange som muligt vil gå med på det.

Hanne Bach IA21: Har man overvejet at få to rækker fliser?

Frederik Simonsen TA 4 (formand): Vi har talt om det, da det ofte bliver nævnt. Holdningerne er delte. To rækker fliser koster mere. Det vil blive meget dyrere. Derfor har vi valgt at sige, at det bliver en løbende renovering af de eksisterende fortove.

Sine Mikkelsen TA 25: Der er steder, hvor der ligger sorte sten i rabatten mellem vej og fortov. Der må kun ligge græs eller grus. Hvad gør vi ved det? Det vil være synd, hvis det bliver en tendens.

Frederik Simonsen TA 4 (formand): Vi har ikke aktivt gjort noget. Vi har én gang om året udsendt foreningens vejledning. Vi har diskuteret, om vi skal være mere aggressive, men vi har ikke gjort noget endnu.

Katrine Kragh IA 13: I vores vedtægter står der ikke noget specifikt, så vi kan ikke forbyde det.

Jan Schumann HA 5: Mange kantsten er lave. Hvem har ansvaret for at få dem i niveau?

Frederik Simonsen TA 4 (formand): Vi skal overholde kommunens retningslinjer. Hvis HOFOR har reetableret kantsten i strid med kommunens retningslinjer, må det være dem, der skal rette dem op.

Peter Friis, HA 6: Hvis der er en vejledende regel fra kommune, så har HOFOR et problem.

Frederik Simonsen TA 4 (formand): Vi undersøger sagen.

Tinglysning:

Hanne Bach IA 21: Får man besked om, om man er med i Tinglysningen? Vi har ikke hørt noget. Det ville være rart at vide.

Frederik Simonsen TA 4 (formand): Det gør man formentlig ikke (ingen af de fremmødte havde fået besked). Man kan se det på Tingbogen.

P-zoner:

Anders Holm Jørgensen TA25: Mange, der bor tæt på Amagerbrogade, har mange udfordringer. Jeg vil gerne bakke op om at få lavet en privat parkeringszone.

Rasmus Hauch GEY 4: Det er besværligt og dyrt at etablere privat parkering.

Hanne Bach IA 21: Jeg forstår ikke, det skal være så dyrt. Har kendskab til område – Hyacintgården – med privat parkering. De betaler ikke noget for det, da firmaet bag gør det gratis og mod at indkassere bødepengene.

Jan Schumann HA 5: Hyacintgården er én matrikel. Derfor er det let at udlicitere parkeringskontrol. Vi får en 3-timers parkering. Det burde løse en del af problemet. Så mangler vi bare pladser til delebiler og ladestandere…

Jan Schumann HA 5: Vi havde en fremvisning med ladestandere på sidste generalforsamling. Hvad er status?

Frederik Simonsen TA 4 (formand): Vi er åbne overfor gode ideer og forslag i bestyrelsen. Ingen har henvendt sig siden sidste generalforsamling.

Formandens beretning blev godkendt.

4) Kasserer Katrine Kragh IA 13 fremlagde det reviderede regnskab

Overskud på posten for generalforsamling. Det skyldes, at der ikke blev serveret mad. Fastelavn 2021  blev aflyst, og derfor var der ingen udgift. Halloweenposten dækker primært udgift til kopier – vi laver også kopier til de andre foreninger i området, da der er svært at kende grænserne. Diverse poster dækker også primært kopier.

Vi har noget tilgodehavende på kontingentposten. Det er hovedsageligt institutionerne i kvarteret, men det er der styr på.

Regnskabet blev godkendt.

5) Indkomne forslag

Der er ikke kommet nogen forslag.

6) Fastsættelse af kontingent og vedtagelse af budget for 2022

Kasserer Katrine Kragh IA 13 fremlagde bestyrelsens forslag til budget og kontingent: Bestyrelsen foreslår, at vi fortsætter med nuværende kontingent på kr. 2.500,-. I budgettet er der afsat penge til fortovsrenovering jf. formandens beretning.

Andreas Clausen IA 27. Hvornår er kontingentet sidst sat op?

Katrine Kragh IA 13: Februar 2011.

Jan Schumann HA 5: Jeg synes, vi skal vedtage en stigning på kr. 500,- for at imødekomme prisstigninger.

Stine Larsen TA 22: Der er jo penge på budgettet. Så hvorfor sætte det op? Måske skal vi vente et år?

Hanne Bach IA 21: Vi ved jo ikke med sikkerhed, hvad det kommer til at koste at oprette fortove.

Frederik Simonsen TA 4: Vi har fået tilbud og forventer, at det holder.

Tom Knudsen IA27: Jeg synes, vi skal holde niveau i 2022 og gemme forslaget til næste år.

Anders Holm Jørgensen TA 20: Det er ingen grund til, at vi har en opsparing. Det giver bare negative renter. Så hvis ikke det er, fordi vi skal øge hastighed og renovering af fortove, giver det ikke mening at forøge budgettet.

Frederik Simonsen TA 4: Med det foreslåede kontingent er der penge til det fremlagte budget.

Herefter kom forslaget om en kontingentstigning på kr. 500,- (fra kr. 2500,- til kr. 3000,- pr. parcel) til afstemning:

7 stemte for.

12 stemte imod.

Forslaget blev forkastet.

Kontingentet forbliver dermed uændret.

Herefter blev budgettet vedtaget som foreslået af bestyrelsen.

7) Valg til bestyrelsen

Frederik Simonsen TA 4: Alle ønsker genvalg.

Frederik S. Simonsen TIA 4, Katrine Kragh IA 13 og Gunnar Hansen IA 23 blev valgt uden modkandidater.

8) Valg af suppleanter:

Frederik Simonsen TA 4: Begge suppleanter ønsker genvalg.

Mads H. Olesen IA 31 og Poul Christensen TA 32 blev valgt uden modkandidater.

9) Valg af revisorer:

John Ranvild og Dida Olesen blev genvalgt uden modkandidater.

10) Valg af udvalg:

De eksisterende udvalg består – og består også fremover af følgende personer:

Sommerfest udvalg: Peter Borg GA 12 (kontaktperson), Allan Skou GA 4, Magnus Johnsen TA 29, Carsten TA 29, Anders Irgang GA 5, Christian Vestergaard IA 32, Frederik Simonsen TA 4.

Hvis man gerne vil deltage i arbejdet i et af udvalgene er man velkommen til at kontakte det.

Halloweenudvalg: Helle Jensen IA 11 og Line Bech GEY 12. Carina Bisgaard IA 19.

Loppemarked: Jan Schumann HA 5.

11) Eventuelt

Jan Schumann HA 5: Jeg er netop blevet valgt til Amager Vest lokaludvalg. Starter 1. april. Det er en slags buffer mellem bydelene og rådhuset. Man bliver involveret i en masse planlægningsprojekter. Man får et bredt indblik i, hvad der sker i bydelen. Et aktuelt emne er udvidelsen af Sundby Idrætspark. Andre projekter omhandler sikre cykelveje. Tværgående trafik. Lokaludvalget har ingen egentlig kompetence, men vi kan larme, så det kan høres på Rådhuset. Vi har et budget på lidt over 3 mio. kr., som kan deles ud til lokale projekter.

Idrætten ligger mit hjerte nær. Jeg mener, det er vigtigt at implementere idrætten i lokalsamfundet. I skal bare sige til, hvis jeg skal bringe noget videre.

Jan Schumann HA 5: Jeg synes, vi skal lave et Fjernvarme- og energiudvalg. Vi har en fælles interesse i at få lavet nogle energifællesskaber. Vi skal til at spare jf. de stigende energipriser. Det er der mange små fiduser til. Jeg ved en del, og vil gerne dele ud af min viden. Jeg har talt med HOFOR – i store boligselskaber stiller de hjælp til rådighed. Men vi kan ikke få gratis hjælp her i grundejerforeningen.

I sådan et udvalg kunne man f.eks. skaffe kollektive tilbud på f.eks. energieftersyn og optimering. Eventuelt interesserede kan henvende sig til Jan.

Det blev understreget, at vigtig information fra foreningen deles på hjemmesiden eller via uddeling af sedler og ikke på Facebook. Bestyrelsen modererer som udgangspunkt ikke Facebooksiden. Vi har tidligere haft en mailingliste, men det er en meget stor opgave at vedligeholde den.

Jan Schumann HA 5: Man burde få penge for at sidde i bestyrelsen. Det er et stort arbejde. I gamle dage fik man f.eks. telefonpenge. Vi kan ikke pålægge folk så stort et arbejde uden at honorere det.

Anders Holm Jørgensen TA 20: Andre grundejerforeninger har gjort det hyggeligt til jul. Blandt andet ved at opsætte lyskæder i allé-træerne. Vi skulle gøre noget lignende.

Referent:

Dirigent:


22/2-2022

Endelig

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN ”GIMLE”

Mandag d. 28. februar 2022 kl. 19:00 i Højdevangskirkens

Menighedshus, Irlandsvej 47

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent og referent
 • Formandens beretning v/ Frederik S. Simonsen
 • Det reviderede regnskab fremlægges
 • Indkomne forslag
 • Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget
 • Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen På valg:

Frederik S. Simonsen TIA 4, Katrine Kragh IA 13 og Gunnar Hansen IA 23

 • Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 • Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant
 1. Valg af udvalg
 1. Evt.

BESTYRELSEN

TRADITIONEN TRO BYDES DER EFTER GENERALFORSAMLINGEN PÅ EN MINDRE BUFFET MED ØL, VAND OG VIN


13/6-2021

Årsregnskab GF Gimle 1/1-2020 til 31/12-2020
Se den her.

17/2-2021

Generalforsamling udskydes

På grund af det nuværende forsamlingsforbud, udskydes foreningens ordinære generalforsamling 2021 til et senere tidspunkt, hvor forholdene forhåbentlig tillader at der kan afholdes en generalforsamling med fysisk fremmøde.

Fastelavn

Forsamlingsforbuddet betød desværre også at vi ikke kunne gennemføre dette års fastelavns arrangement. Vi ser frem til at der igen kan afholde sociale arrangementer i foreningen.

Med venlig hilsen

BESTYRELSEN i GF Gimle


EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJERFORENINGEN ”GIMLE” 

Mandag d. 22. juni 2020 kl. 20:00 i haven Ingolfs Allé 31 

DAGSORDEN: 

1. Valg af dirigent og referent 

Per Sonne IA 7 blev valgt enstemmigt til dirigent. Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

Nanna Theut, GEY 4, blev valgt som referent. 

2. Forslag om udlægning af asfalt

Formand Frederik Svenning Simonsen byder velkommen og fortæller om anledning, samt at vi mødes i haven, da Højdevangs Kirken er lukket pga. Corona.

Frederik (TIA 49: Vi foreslår nyt slidlag på asfalten i hele foreningen i forbindelse med, at HOFOR afslutter klimavejsprojektet og laver slutasfaltering. Bestyrelsen og klimaudvalg har gået asfaltarealer igennem med HOFOR, og man er blevet enige om, hvad HOFOR skal bekoste, og hvor stort areal grundejerforeningen i fald af en beslutning om en total udbedring skal bekoste. Flere har haft et ønske om ny flot asfalt. Det er smart at gøre i et, så det bliver ensartet udtryk. Glat og ensartet.

Argumentet for er, at det er cirka halv pris nu, fordi foreningen kun vil skulle betale for halvdelen af arealet. Til gengæld bruger vi en del af foreningens budget, og det betyder, at fortovsudskiftningen bliver udskudt. Tidshorisonten vil derefter være cirka tre år i forhold til at spare op til udskiftning af fortove. Det koster også omkring en halv million, og det tager cirka tre år at spare op til.

Argument imod: Vi har fået lavet asfalt for ikke særligt mange år siden. Det er fint nok, overfladen er ikke så jævn, sidst fik vi lavet delvis opfyldning. Vejene er ikke i så dårligt stand, at vi får påbud eller noget.

Asfaltlaget er ret tyndt nu, så vejen vil kun blive stærkere af et nyt lag.

Giovanni Siciliano (TIA 28): Hvor mange centimeter skal de lægge?

Frederik (TIA 4): Mellem en og fire centimeter afhængig af, hvor ujævnt det er.

Rune Bay Nordtorp (IA 17): Hvor lang tid vil der gå, før den igen skal skiftes ud?

Frederik (TIA 4): Jeg ved ikke, hvor længe det holder.

Peter Friis (HEA 6, st.): Det holder ti år i hvert fald, normalt siger man seks år på en almindelig befærdet vej.

Martin Porsgaard (GIA 11, 1.): Er der andre projekter, som vil betyde, at den nye asfalt vil blive brudt op?

Frederik (TIA 4): Man kan godt spørge på kommunen, om de har givet tilladelser. Det vil vi gerne spørge dem om, inden vi går i gang.

Giovanni Siciliano (TIA 28): Afhængigt af hvor kolde vintrene bliver, knækker det vel let?

Peter Friis (HEA 6, st.): Vi har en svag vej, men de tynde lag på fx GEY har ganske få revner. OB’en (red. den sidst-anlagte asfalt) lagde vi, fordi det var det, vi havde råd til. Den koster en femtedel af den asfalt, vi kan købe her, som til gengæld er meget stærkere. Der er lidt bevægelse i en gammel vej, så det kan være, der kommer lidt revner.

Nanna Sverrild (IA 29): Tak til bestyrelsen, fordi I har undersøgt det, så vi får muligheden for at stemme om det. Godt tænkt, at I lige gik den ekstra mil.

Jan Schumann (HEA 5): Jeg sætter pris på de hastighedsdæmpende foranstaltninger på vejen i form af de store huller. Som cyklist er det skide irriterende. Jeg sætter mig meget tvivlende i forhold til, hvor lang holdbarheden er (red. på asfalten). På Heklas er der ikke meget trafik, det kan måske forklare holdbarheden. Jeg er ked af, hvorfor der ikke er tænkt mere i stillebump på vejene. De der leveringsfirmaer/Dragon Grill, skal ikke have for meget motorvejsasfalt at køre hurtigt på.

Jutta Mattson (TIA 18, 1.). Jeg har boet her siden 1966, har der nogensinde været lagt fuld asfalt?

Giovanni Siciliano (TIA 28): Det har der, og også nye fortovsfliser.

XX (1) (HEA 11):Hvornår planlægger foreningen fibernet?

Rune Fleron Qvant (HEA 9): Jeg talte med TDC for ikke så lang tid siden, som gjorde det klart, at de ikke ville lægge fibernet.

Herefter afgives der stemmer, hvoraf en del er givet via fuldmagt på forhånd.

Per Sonne (IA 7): Der er afgivet 49 stemmer: 7  imod, 42 for. Hermed er det vedtaget, at grundejerforeningen i forbindelse med HOFORs afslutning af klimavejsprojekt lægger ny asfalt på det resterende areal.

(1) Spørgeren er desværre ikke kendt.
Men hvis vedkommende vil nævnes,
så sig til og du vil blive tilføjet.


Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING I

GRUNDEJERFORENINGEN ”GIMLE”

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19:00 i Højdevangskirkens

Menighedshus, Irlandsvej 47

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning v/Frederik S. Simonsen

3. Det reviderede regnskab fremlægges

Regnskab 2019 (se bagside)

4. Indkomne forslag

Der ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet. Budget for 2020 (se bagside)

6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

På valg Gunnar Bach, Frederik S. Simonsen og Katrine Kragh

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant

9. Valg af udvalg

10. Evt.

BESTYRELSEN

EFTER GENERALFORSAMLINGEN BYDES PÅ EN MINDRE BUFFET MED ØL OG VAND

Husk Fastelavn søndag d. 23. februar kl. 11.00 på Heklas Allé.

Hent regnskab her.

Foreløbig

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN ”GIMLE”

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19:00 i Højdevangskirkens Menighedshus,

Irlandsvej 47

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning v/ Frederik S. Simonsen

3. Det reviderede regnskab fremlægges

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget

6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant

9. Valg af udvalg

1. Valg af dirigent og referent

10. Evt.

BESTYRELSEN

FORSLAG DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST FREDAG D. 23. JANUAR 2020.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

REFERAT
Ekstraordinær generalforsamling

Onsdag den 6. november 2019 kl. 19

Højdevangskirkens Menighedshus

33 fremmødte.

Formand Frederik Simonsen, TA4 bød kort velkommen. Det lyder måske dramatisk med en ekstraordinær generalforsamling, men det er det ikke: Der er alene tale om en justering af en tidligere beslutning i forhold til træer.

Dagsorden:

BESTYRELSEN i GF Gimle

Som dirigent vælges: Per Sonne

Som referent vælges: Kaare Sørensen

2. Forslag om udskiftning af allétræer

Frederik Simonsen – også medlem af træudvalget – gav en mundtlig orientering om baggrunden for dagens møde: Træudvalget blev nedsat i 2017. Forslag om nye træer vedtaget på generalforsamling i 2018, hvor der blev diskuteret om man skulle udskifte alle eller blot nogle træer. Der var dengang flertal for at skifte alle træer. Og en del af forslaget var også, at foreningen fremadrettet skulle stå for at passe træerne. I 2018 var det tanken, at kommunen delvist skulle betale for træerne som en del af en partnerskabsaftale, men den pengekasse er nu lukket, så vi skal selv betale. Trætypen viste sig samtidig at have problemer, så der er nu forslag om at ændre typen til kejserlind.

Punkterne i forslag blev fremført – her gengivet fra indkaldelsen.

 Det oprindelige forslag fastholdes i sin helhed (se vedlagte bilag 1), dog foreslås de

vedtagne økonomiske ramme på 400.000 kr. forøget med 20.000 da prisen vil afhænge

af det endelige antal træer som skal hhv. plantes og fjernes.

 Som ny træsort foreslås Kejserlind. Kejserlind er et klassisk allétræ og kan ses flere steder Amager fx i Eberts Villaby. Kejserlind trives i de fleste jordtyper, tåler blæst og træk samt beskæring og tilbageskæring. Endelig har linden en meget høj levealder. Træerne vil på sigt blive tilbageskåret med en krone som starter i ca. 3 meters højde.

 I alt plantes ca. 120 nye træer. Foreningen har fået et tilbud fra SITAS på ca. 90.000 kr. for 120

træer af typen 12-14 cm, som typisk vil være 3-4 meter høje ved plantning.

 De nye træer plantes parvist og jævnt fordelt langs foreningens veje for at skabe et allé udtryk, se

vedlagte tegning. Tegningen er foreløbig og mindre justeringer vil kunne forekomme.

 Foreningen har valgt et tilbud på rydning af eksisterende og plantning af nye træer på ca. 325.000 kr. Træerne plantes i et passende plantehul hvor hvert plantehul tilføres ca. 0.6 m3 ny muld. Træerne leveres med opbindingsstokke og vandingsposer.

 Træerne vil blive plantet i december 2019. Arbejdet forventes at tage 2-3 uger.

 Arbejdet udføres af Leif Thomsen A/S som tidligere har udført andre opgaver i foreningen og også

har stået for udskiftning af fortove samt plantning af træer i vores naboforening.

 De eksisterende træer fældes og rødder bortfræses.

Frederik gav tilsagn om, at træernes placeringer på kortet ikke nødvendigvis er endeligt. Hvis træerne skal flyttes et par meter til den ene eller anden side, så kan det ordnes.

Vedligeholdelse af træerne vil koste omkring 30.000 kr. – dog først efter fire-fem år, da træerne i de første år blot skal stå og vokse til.

Frederik understregede, at det er bedst at plante i december, og det er en af grundene til en ekstraordinær generalforsamling. Får vi ikke ja nu, så skal vi vente omkring et år.

Forslag 1b blev også præsenteret – her gengivet fra indkaldelsen:

 For at imødekomme ønsker om at bevare enkelte af de eksisterende træer har træudvalget gennemgået foreningens træer. Generelt er vurderingen, at der ikke er mange træer, som er bevaringsværdige på længere sigt. På den baggrund foreslås det, at såfremt den pågældende grundejer har ønske herom og at træet i øvrigt ikke står i vejen for det nye træ, kan det eksisterende træ blive stående i en periode på 5 år mens de nye træer vokser til. Herefter vil det gamle træ blive fjernet på foreningens regning.

Herefter åbnes op for kommentarer.

Tom Knudsen, IA27: Spørgsmål om vejene: Hvordan ser vejene ud, når klimavejsprojektet er færdigt? Vil der være lapper hist og pist i forhold til asfalten?

Frederik Simonsen, TA4: Vejen skal afleveres som den blev modtaget. Møde med Hofor på mandag. Ambitionen er, at de skal aflevere dem, som de fik dem. De var ikke perfekte før, men de var pænere end nu.

TK, IA27: Vil der så komme udgifter til at vedligeholde vejene? Så kan man jo frygte kontingentstigning. Det bliver besluttet, at vi puljer spørgsmål.

Paul L. Hansen, GeA8: Spørgsmål om budget: Hvis vi bruger 400.000 på at plante nye træer og sætter os på fast udgift på 30.000 om året, så vil jeg sige, at så er kassebeholdningen skræmmende lav i forhold til vores veje. Vejene ser forfærdelige ud. Frygter stor regning for renovering af veje. Det bliver virkelig en opgave at bringe vejene i rimelig stand. Vores alarmklokker skal ringe i forhold til den økonomiske situation.

Karin Dahlsgaard, TA14: Skal vi låne de 400.000?

Katrine Kragh, IA13, kasserer: Der står 960.000 på vores konto, så vi har penge nok. Vi sparer i forvejen

30.000 kr. om året forbi vi ikke længere skal ordne riste. Vejene skal nok blive pæne.

Frederik Simonsen, TA4: Vi har afsat de 400.000. Vi har også afsat penge til fortov – der er afsat 250.000 – som vi kan bruge til asfalten. Vi vil gøre alt for, at Hofor afleverer vejene i ordentlig stand. Det vil – i værste fald – koste en halv million at ordne vejene. Og det er ikke os, der skal betale hele regningen.

Lasse Hjorth Madsen, IA11: Roser forslaget og træudvalget. Vil prioritere træer over asfalt, hvis det kommer til det.

Poul Christensen, TA32: Det kan være farligt, hvis vi selv skal lave en del af beskæringen. Er de 30.000 inkl. professionel håndtering – inkl. moms og regning og det hele?

Frederik Simonsen, TA4: Ja, det bliver professionelt håndteret. Vi skal ikke selv stå for beskæring.

Wanda Juul, GiA19: Mens vi laver stort klimaanlæg, så foreslår vi at fælde træer – det er jo at frigøre CO2. Frygter bladlus og ”snask” ved den valgte trætype. Frygter at træer skygger. Det må være nok med træer i egne haver. Hvis der skal være træer på vejene, så skal de være små. Andre alléer i nærheden af os har ingen træer, så det er ikke nødvendigt. Kritisere asfaltarbejdet efter Hofor: Det er sgu ikke kønt.

Mads Olesen, IA31: Vejene bliver selvfølgelig lovlige.

Paul L. Hansen, GeA8: Enig i Wandas bemærkning: Det er miljømæssigt skidt at fjerne træerne.

Hanne Bach, IA21: De nye træer vil være mere effektive i klimakampen end de små træer, vi har nu. Og de træer, der nu er ved at gå i stykker. Beskæringen bliver foretaget af professionelle: Det er både det sikreste, og det er med til at sikre en ensartethed i beplantningen.

Wanda Juul, GiA19: Der er i forvejen stor forskel i kvarteret. Nogle huse er meget vedligeholdt, andre er ikke. Der er ikke ensartethed. Så nye træer vil ikke hjælpe.

Poul Christensen, TA32: Vil gerne have udskudt afstemningen i et år. Kan det komme til afstemning?

Dirigent: Ikke under en ekstraordinær generalforsamling.

Poul Christensen, TA32: Tak. Vil gerne tilføje følgende argument: Vi vil i TA32 gerne se, hvordan kvarteret ser ud efter klimaprojektet. Vi har ikke sagt endelig nej, men vi vil gerne vente. Anbefaler derfor alligevel et nej til forslaget.

19:45: Der stemmes om 1. a. ved skriftlig afstemning. 33 kan stemme.

Stemmeudvalget har talt: Der er afgivet 33 stemmer:

1 er ugyldig

7 stemmer nej

25 stemmer ja.

Forslag 1.a er således vedtaget.

Efter korte tekniske spørgsmål går vi til afstemning om 1.b. ved håndsoprækning:

10 for

13 imod

Forslag 1.b er faldet.

19:54. Mødet afsluttes i god ro og orden.

27.10.2019
Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling
i Grundejerforeningen Gimle.
Hent den her.

15.3.2019
Referat af generalforsamling 19.02.2019
Klik her.

Indkaldelse til generalforsamling
tirsdag 19. februar 2019
Klik her.

Referat fra generalforsamling tirsdag 20. februar 2018:   Se her.

Dagsorden generalforsamling tirsdag 20. februar 2018:   Se her.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 16. maj 2017:  Se her.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Se her.

Referat fra generalforsamling 2017… Se her.

Foreløbig indkaldelse til generalforsamling 2017 … Se her.