Generalforsamling

Indkaldelse til

GENERALFORSAMLING I

GRUNDEJERFORENINGEN ”GIMLE”

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19:00 i Højdevangskirkens

Menighedshus, Irlandsvej 47

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning v/Frederik S. Simonsen

3. Det reviderede regnskab fremlægges

Regnskab 2019 (se bagside)

4. Indkomne forslag

Der ingen indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget

Bestyrelsen foreslår uændret kontingentet. Budget for 2020 (se bagside)

6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen

På valg Gunnar Bach, Frederik S. Simonsen og Katrine Kragh

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant

9. Valg af udvalg

10. Evt.

BESTYRELSEN

EFTER GENERALFORSAMLINGEN BYDES PÅ EN MINDRE BUFFET MED ØL OG VAND

Husk Fastelavn søndag d. 23. februar kl. 11.00 på Heklas Allé.

Hent regnskab her.

Foreløbig

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING i GRUNDEJERFORENINGEN ”GIMLE”

Mandag d. 24. februar 2020 kl. 19:00 i Højdevangskirkens Menighedshus,

Irlandsvej 47

DAGSORDEN:

1. Valg af dirigent og referent

2. Formandens beretning v/ Frederik S. Simonsen

3. Det reviderede regnskab fremlægges

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent samt vedtagelse af budget

6. Valg af 2 medlemmer til bestyrelsen

7. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen

8. Valg af 2 revisorer og evt. 1 revisorsuppleant

9. Valg af udvalg

10. Evt.

BESTYRELSEN

FORSLAG DER ØNSKES BEHANDLET PÅ GENERALFORSAMLINGEN SKAL VÆRE BESTYRELSEN I HÆNDE SENEST FREDAG D. 23. JANUAR 2020.

_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

REFERAT
Ekstraordinær generalforsamling

Grundejerforeningen  Gimle

Onsdag den 6. november 2019 kl. 19

Højdevangskirkens Menighedshus

33 fremmødte.

Formand Frederik Simonsen, TA4 bød kort velkommen. Det lyder måske dramatisk med en ekstraordinær generalforsamling, men det er det ikke: Der er alene tale om en justering af en tidligere beslutning i forhold til træer.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent

Som dirigent vælges: Per Sonne

Som referent vælges: Kaare Sørensen

2. Forslag om udskiftning af allétræer

Frederik Simonsen – også medlem af træudvalget – gav en mundtlig orientering om baggrunden for dagens møde: Træudvalget blev nedsat i 2017. Forslag om nye træer vedtaget på generalforsamling i 2018, hvor der blev diskuteret om man skulle udskifte alle eller blot nogle træer. Der var dengang flertal for at skifte alle træer. Og en del af forslaget var også, at foreningen fremadrettet skulle stå for at passe træerne. I 2018 var det tanken, at kommunen delvist skulle betale for træerne som en del af en partnerskabsaftale, men den pengekasse er nu lukket, så vi skal selv betale. Trætypen viste sig samtidig at have problemer, så der er nu forslag om at ændre typen til kejserlind.

Punkterne i forslag blev fremført – her gengivet fra indkaldelsen.

 Det oprindelige forslag fastholdes i sin helhed (se vedlagte bilag 1), dog foreslås de

vedtagne økonomiske ramme på 400.000 kr. forøget med 20.000 da prisen vil afhænge

af det endelige antal træer som skal hhv. plantes og fjernes.

 Som ny træsort foreslås Kejserlind. Kejserlind er et klassisk allétræ og kan ses flere steder Amager fx i Eberts Villaby. Kejserlind trives i de fleste jordtyper, tåler blæst og træk samt beskæring og tilbageskæring. Endelig har linden en meget høj levealder. Træerne vil på sigt blive tilbageskåret med en krone som starter i ca. 3 meters højde.

 I alt plantes ca. 120 nye træer. Foreningen har fået et tilbud fra SITAS på ca. 90.000 kr. for 120

træer af typen 12-14 cm, som typisk vil være 3-4 meter høje ved plantning.

 De nye træer plantes parvist og jævnt fordelt langs foreningens veje for at skabe et allé udtryk, se

vedlagte tegning. Tegningen er foreløbig og mindre justeringer vil kunne forekomme.

 Foreningen har valgt et tilbud på rydning af eksisterende og plantning af nye træer på ca. 325.000 kr. Træerne plantes i et passende plantehul hvor hvert plantehul tilføres ca. 0.6 m3 ny muld. Træerne leveres med opbindingsstokke og vandingsposer.

 Træerne vil blive plantet i december 2019. Arbejdet forventes at tage 2-3 uger.

 Arbejdet udføres af Leif Thomsen A/S som tidligere har udført andre opgaver i foreningen og også

har stået for udskiftning af fortove samt plantning af træer i vores naboforening.

 De eksisterende træer fældes og rødder bortfræses.

Frederik gav tilsagn om, at træernes placeringer på kortet ikke nødvendigvis er endeligt. Hvis træerne skal flyttes et par meter til den ene eller anden side, så kan det ordnes.

Vedligeholdelse af træerne vil koste omkring 30.000 kr. – dog først efter fire-fem år, da træerne i de første år blot skal stå og vokse til.

Frederik understregede, at det er bedst at plante i december, og det er en af grundene til en ekstraordinær generalforsamling. Får vi ikke ja nu, så skal vi vente omkring et år.

Forslag 1b blev også præsenteret – her gengivet fra indkaldelsen:

 For at imødekomme ønsker om at bevare enkelte af de eksisterende træer har træudvalget gennemgået foreningens træer. Generelt er vurderingen, at der ikke er mange træer, som er bevaringsværdige på længere sigt. På den baggrund foreslås det, at såfremt den pågældende grundejer har ønske herom og at træet i øvrigt ikke står i vejen for det nye træ, kan det eksisterende træ blive stående i en periode på 5 år mens de nye træer vokser til. Herefter vil det gamle træ blive fjernet på foreningens regning.

Herefter åbnes op for kommentarer.

Tom Knudsen, IA27: Spørgsmål om vejene: Hvordan ser vejene ud, når klimavejsprojektet er færdigt? Vil der være lapper hist og pist i forhold til asfalten?

Frederik Simonsen, TA4: Vejen skal afleveres som den blev modtaget. Møde med Hofor på mandag. Ambitionen er, at de skal aflevere dem, som de fik dem. De var ikke perfekte før, men de var pænere end nu.

TK, IA27: Vil der så komme udgifter til at vedligeholde vejene? Så kan man jo frygte kontingentstigning. Det bliver besluttet, at vi puljer spørgsmål.

Paul L. Hansen, GeA8: Spørgsmål om budget: Hvis vi bruger 400.000 på at plante nye træer og sætter os på fast udgift på 30.000 om året, så vil jeg sige, at så er kassebeholdningen skræmmende lav i forhold til vores veje. Vejene ser forfærdelige ud. Frygter stor regning for renovering af veje. Det bliver virkelig en opgave at bringe vejene i rimelig stand. Vores alarmklokker skal ringe i forhold til den økonomiske situation.

Karin Dahlsgaard, TA14: Skal vi låne de 400.000?

Katrine Kragh, IA13, kasserer: Der står 960.000 på vores konto, så vi har penge nok. Vi sparer i forvejen

30.000 kr. om året forbi vi ikke længere skal ordne riste. Vejene skal nok blive pæne.

Frederik Simonsen, TA4: Vi har afsat de 400.000. Vi har også afsat penge til fortov – der er afsat 250.000 – som vi kan bruge til asfalten. Vi vil gøre alt for, at Hofor afleverer vejene i ordentlig stand. Det vil – i værste fald – koste en halv million at ordne vejene. Og det er ikke os, der skal betale hele regningen.

Lasse Hjorth Madsen, IA11: Roser forslaget og træudvalget. Vil prioritere træer over asfalt, hvis det kommer til det.

Poul Christensen, TA32: Det kan være farligt, hvis vi selv skal lave en del af beskæringen. Er de 30.000 inkl. professionel håndtering – inkl. moms og regning og det hele?

Frederik Simonsen, TA4: Ja, det bliver professionelt håndteret. Vi skal ikke selv stå for beskæring.

Wanda Juul, GiA19: Mens vi laver stort klimaanlæg, så foreslår vi at fælde træer – det er jo at frigøre CO2. Frygter bladlus og ”snask” ved den valgte trætype. Frygter at træer skygger. Det må være nok med træer i egne haver. Hvis der skal være træer på vejene, så skal de være små. Andre alléer i nærheden af os har ingen træer, så det er ikke nødvendigt. Kritisere asfaltarbejdet efter Hofor: Det er sgu ikke kønt.

Mads Olesen, IA31: Vejene bliver selvfølgelig lovlige.

Paul L. Hansen, GeA8: Enig i Wandas bemærkning: Det er miljømæssigt skidt at fjerne træerne.

Hanne Bach, IA21: De nye træer vil være mere effektive i klimakampen end de små træer, vi har nu. Og de træer, der nu er ved at gå i stykker. Beskæringen bliver foretaget af professionelle: Det er både det sikreste, og det er med til at sikre en ensartethed i beplantningen.

Wanda Juul, GiA19: Der er i forvejen stor forskel i kvarteret. Nogle huse er meget vedligeholdt, andre er ikke. Der er ikke ensartethed. Så nye træer vil ikke hjælpe.

Poul Christensen, TA32: Vil gerne have udskudt afstemningen i et år. Kan det komme til afstemning?

Dirigent: Ikke under en ekstraordinær generalforsamling.

Poul Christensen, TA32: Tak. Vil gerne tilføje følgende argument: Vi vil i TA32 gerne se, hvordan kvarteret ser ud efter klimaprojektet. Vi har ikke sagt endelig nej, men vi vil gerne vente. Anbefaler derfor alligevel et nej til forslaget.

19:45: Der stemmes om 1. a. ved skriftlig afstemning. 33 kan stemme.

Stemmeudvalget har talt: Der er afgivet 33 stemmer:

1 er ugyldig

7 stemmer nej

25 stemmer ja.

Forslag 1.a er således vedtaget.

Efter korte tekniske spørgsmål går vi til afstemning om 1.b. ved håndsoprækning:

10 for

13 imod

Forslag 1.b er faldet.

19:54. Mødet afsluttes i god ro og orden.

27.10.2019
Indkaldelse og dagsorden til ekstraordinær generalforsamling
i Grundejerforeningen Gimle.
Hent den her.

15.3.2019
Referat af generalforsamling 19.02.2019
Klik her.

Indkaldelse til generalforsamling
tirsdag 19. februar 2019
Klik her.

Referat fra generalforsamling tirsdag 20. februar 2018:   Se her.

Dagsorden generalforsamling tirsdag 20. februar 2018:   Se her.

Referat fra ekstraordinær generalforsamling 16. maj 2017:  Se her.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Se her.

Referat fra generalforsamling 2017… Se her.

Foreløbig indkaldelse til generalforsamling 2017 … Se her.